Català  |  Español  |  English
Tesis Doctorals
 • Títol: Cyclization reactions for the functionalization of fullerenes. Experimental and theoretical studies
  Doctorand: Albert Artigas Ruf
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Gener 2020
  Director: Prof. Anna Roglans, Prof. Miquel Solà, Dr. Agustí Lledó
  Web: hdl.handle.net/10256/17873
 • Títol: Rhodium-catalysed [2+2+2] cycloaddition reactions for the preparation of highly functionalised cyclic compounds
  Doctorand: Daniel Cassú Ponsati
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Abril 2018
  Director: Prof. Anna Roglans, Dr. Anna Pla-Quintana, Prof. Miquel Solà
  Web: hdl.handle.net/10803/565443
 • Títol: New challenges in Rh(I)-catalysed [2+2+2] cycloaddition reactions
  Doctorand: Martí Fernández Wang
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Juliol 2017
  Director: Prof. Anna Roglans, Dra. Anna Pla-Quintana
  Web: hdl.handle.net/10256/15914
 • Títol: New carbocyclisations of polyunsaturated hydrazones catalysed by rhodium(I)
  Doctorand: Òscar Torres Antón
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Febrer 2017
  Director: Dra. Anna Pla-Quintana, Dra. Anna Roglans
  Web: hdl.handle.net/10803/401739
 • Títol: [2+2+2] Cycloaddition reactions involving allenes catalysed by rhodium
  Doctorand: Ewelina Haraburda
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Juliol 2015
  Director: Dra. Anna Pla-Quintana
  Web: hdl.handle.net/10803/328439
 • Títol: Transition metal-catalysed [2+2+2] cycloaddition reactions. Methodology and mechanism
  Doctorand: Magda Parera Briansó
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Maig 2014
  Director: Dra. Anna Roglans, Dra. Anna Pla-Quintana
  Web: hdl.handle.net/10803/145035
 • Títol: Metalls de transició en la formació d'enllaços carboni-carboni: cicloaddicions [2+2+2] catalitzades per Rh(I) i acoblaments creuats catalitzats per Pd(0) i Ni(0)
  Doctorand: Sandra Brun Massó
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Abril 2012
  Director: Dra. Anna Roglans
  Web: hdl.handle.net/10803/81713
 • Títol: Reaccions de cicloaddició [2+2+2] catalitzades per Rh(I)
  Doctorand: Lídia Garcia López
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Febrer 2012
  Director: Dra. Anna Roglans, Dra. Anna Pla-Quintana
  Web: hdl.handle.net/10803/78146
 • Títol: Rhodium(I) catalyzed [2+2+2] cycloaddition reactions: experimental and theoretical studies
  Doctorand: Anna Dachs Soler
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Juliol 2011
  Director: Dra. Anna Roglans i Dr. Miquel Solà
  Web: hdl.handle.net/10803/52981
 • Títol: Síntesi i reactivitat de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats
  Doctorand: Iván González Molina
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Desembre 2008
  Director: Dra. Anna Roglans Ribas
  Web: hdl.handle.net/10803/8049
 • Títol: Síntesi de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats. Estudis de coordinació i reactivitat
  Doctorand: Anna Torrent Palomeras
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Abril 2007, Doctorat Europeu
  Director: Dra. Anna Roglans
  Web: hdl.handle.net/10803/8042
 • Títol: Preparació de nous catalitzadors basats en complexos de Ru i Pd, i el seu ancorament a polímers conductors per a la fabricació de materials multifuncionals
  Doctorand: Ester Maslllorens Llinàs
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Març 2006
  Director: Dra. Anna Roglans, Dr. Antoni Llobet i Dra. Montserrat Rodríguez
  Web: hdl.handle.net/10803/8038
 • Títol: Nous complexos de Pal·ladi amb lligands macrocíclics triolefínics: estructura i aplicacions
  Doctorand: Judit Maslllorens Llinàs
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Febrer 2006
  Director: Dra. Anna Roglans
  Web: hdl.handle.net/10803/8037
 • Títol: Macrocicles nitrogenats contenint unitats de ferrocè i llurs complexos de Pal·ladi(0). Estudi estructural i aplicacions en catàlisi
  Doctorand: Anna Pla Quintana
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Octubre 2004
  Director: Dra. Anna Roglans
  Web: hdl.handle.net/10803/8046


Treballs de Recerca de Doctorat
 • Títol: Bis-functionalization of C60 governed by tethers: a combined experimental and theoretical study
  Doctorand: Nil Roig Vidal
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Juliol 2021
  Qualificació: Matrícula d'honor
  Director: Anna Roglans
 • Títol: Stereoselective [2+2+2] cycloadditon of allenes with chiral induction
  Doctorand: Anna Gifreu Pons
  Universitat: Universitat de Girona - Universitat de Barcelona
  Data: Juliol 2015
  Qualificació: Excel.lent
  Director: Anna Pla-Quintana
 • Títol: Rhodium-catalysed [2+2+2] cycloaddition reaction of allene-ene-yne substrates: reactivity and theoretical mechanistic studies
  Doctorand: Daniel Cassú Ponsatí
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Juliol 2014
  Qualificació: Excel.lent
  Director: Anna Roglans
 • Títol: New carbocyclization of diynetosylhydrazones: experimental and theoretical mechanistic studies
  Doctorand: Òscar Torres Antón
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Setembre 2013
  Qualificació: Excel.lent
  Director: Anna Pla-Quintana
 • Títol: Recyclable rhodium catalysts for [2+2+2] cycloaddition reactions based on hybrid silica materials
  Doctorand: Martí Fernández Wang
  Universitat: UdG - UAB
  Data: Setembre 2013
  Qualificació: Excel.lent
  Director: Anna Roglans, Roser Pleixats
 • Títol: Estudi teòric del mecanisme de formació de piridazinones N-arilades a partir de sals de diazoni
  Doctorand: Ouissam El Bakouri El Farri
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Setembre 2013
  Qualificació: Notable
  Director: Anna Roglans, Miquel Solà
 • Títol: Síntesi de derivats de tiofè i benzo[b]tiofè mitjançant reaccions de formació d'enllaços C-C catalitzades per Pd
  Doctorand: Mónica Raduán Doménech
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Juliol 2011
  Qualificació:
  Director: Anna Roglans, Anna Pla-Quintana
 • Títol: Estudis metodològics i mecanístics de reaccions de cicloaddició [2+2+2] catalitzades per Rh(I)
  Doctorand: Magdalena Parera
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Setembre 2010
  Qualificació: Excel.lent
  Director: Dra. Anna Roglans, Dra. Anna Pla-Quintana
 • Títol: Síntesi de productes amb interès biològic mitjançant reaccions de cicloaddició [2+2+2] catalitzades per Rh(I)
  Doctorand: Lídia Garcia López
  Universitat: Universitat de Girona
  Data: Juliol 2009
  Qualificació: Excel.lent (Premi de la Societat Catalana de Química, 2010)
  Director: Dra. Anna Roglans Ribas, Dra. Anna Pla-Quintana
 • Títol: Reacciones de cicloadición [2+2+2] catalizadas por Rh(I) de macrociclos triínicos y endiínicos
  Doctorand: Sandra Brun Massó
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Juny 2009
  Qualificació: Excel.lent
  Director: Dra. Anna Roglans Ribas
 • Títol: Rhodium(I)-catalyzed [2+2+2] cyclotrimerization reactions on triacetylenic systems: Density Functional Theory studies
  Doctorand: Anna Dachs Soler
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Setembre 2008
  Qualificació: Excel·lent
  Director: Dr. Miquel Solà i Dra. Anna Roglans
 • Títol: Síntesi i reactivitat de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats
  Doctorand: Iván González Molina
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Octubre 2005
  Qualificació: Excel·lent
  Director: Dra. Anna Roglans
 • Títol: Macrocicles nitrogenats de 15 membres contenint triples enllaços. Estudi de la seva complexació amb Pal·ladi(0) i de la seva cicloisomerització amb diferents metalls de transició
  Doctorand: Anna Torrent Palomeras
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Setembre 2004
  Qualificació: Excel·lent. (Premi de la Societat Catalana de Química, 2005)
  Director: Dra. Anna Roglans
 • Títol: Reacció de Heck: I.- Preparació estereoespecífica de 3-aril-3-heteroarilacrilonitrils. II.- Complexos de Pd(0) amb lligands macrocíclics triolefínics com a catalitzadors recuperables i reutilitzables
  Doctorand: Judit Masllorens Llinàs
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Setembre 2003
  Qualificació: Excel·lent
  Director: Dra. Anna Roglans i Dr. Antoni Llobet
 • Títol: Síntesi, estructura i propietats redox de nous complexos macrocíclics triazatriolefínics de Pd(0) i llurs elèctrodes modificats de polipirrol. Aplicacions en catàlisi
  Doctorand: Ester Maslllorens Llinàs
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Setembre 2003
  Qualificació: Excel·lent
  Director: Dra. Anna Roglans
 • Títol: Macrocicles nitrogenats contenint unitats de ferrocè i llurs complexos amb Pal·ladi(0). Aplicacions i catàlisi
  Doctorand: Anna Pla Quintana
  Universitat: Departament de Química, Universitat de Girona
  Data: Juliol 2002
  Qualificació: Excel·lent
  Director: Dra. Anna Roglans